FRÅGOR & SVAR

FAQ

Varför vill Göteborgs Stad utveckla Välen park?
Idag finns en bostadsbrist i Göteborg och Göteborgs Stads målsättning är att skapa förutsättningar för att de som bor och vill bo i Göteborg ska kunna erbjudas goda bostäder i en trygg och stimulerande miljö.

Göteborgs Stad äger marken vid Välens idrottsområde och bedömer att det finns stor utvecklingspotential. Skanska och Stena Fastigheter har tilldelats markreservation med syfte att utveckla en socialt hållbar bebyggelse, vilket bland annat innebär att bygga bostäder, skapa levande kvarter med gemenskap och en samexistens med idrott- och föreningsliv.

På Välens idrottsområde har föreningslivet skapat en viktig mötesplats för barn och ungdomar från olika områden. Samtidigt upplevs området ibland som otryggt och i behov av upprustning. Genom att tillföra bostäder kan området bli mer levande under dygnets alla timmar. Kan vi tillsammans skapa ett mer levande område kan även tryggheten öka eftersom det blir mer liv och rörelse.

En förutsättning för att Välen park ska kunna utvecklas är att stadsbyggnadskontoret ger ett positivt planbesked, det vill säga godkänner att arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området kan starta.
Hur stort är området som ska utvecklas?
Planområdet ligger utmed Näsetvägen och Reningsverksgatan ca 1 km från Frölunda torg. Områdets exakta gränser är inte definierade i dagsläget.
Vad är det som är beslutat?
Fastighetsnämnden, som är Göteborgs Stads markägare, har tagit ett beslut om att undersöka möjligheten att utveckla området Välen Park med bostäder och idrott i samexistens.

Skanska och Stena Fastigheter erhöll den 27 november 2017 markreservation avseende bostäder vid Välen Park med socialt hållbar bebyggelse. Sedan dess har en dialog förts med föreningslivet på platsen där även grannar och andra bjudits in. Representanter från Göteborgs Stad har också deltagit. I juni 2019 har en planansökan lämnats in till Stadsbyggnadskontoret.
Vad är en markreservation?
En markreservation kan ses som en tidig markanvisning (dvs rätten att förhandla med kommunen om att köpa kommunens mark) och 2018-2019 har en första utredning och skiss för det framtida området tagits fram och lämnats in som en ansökan till byggnadsnämnden om planbesked för platsen. En förutsättning för att Välen park ska kunna utvecklas är att stadsbyggnadskontoret ger ett positivt planbesked, det vill säga godkänner att arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området kan starta.
När förväntas politiskt beslut om planansökan?
Inom 4 månader efter inlämnad planansökan lyfts ärendet i byggnadsnämnden som då fattar beslut i ärendet. Beslut väntas därmed innan 2019 års slut.
Vad menas med en socialt hållbar bebyggelse?
Skanskas och Stena Fastigheters ambition är att åstadkomma en socialt hållbar bebyggelse där vi eftersträvar att blandade målgrupper ska kunna bo. Ett exempel på hur det kan ske är att blanda hyresrätter och bostadsrätter. Vi vill även skapa levande kvarter så att förutsättningar finns för gemenskap och aktiviteter.
Vilka olika aktörer är inblandade och vilka roller har de?
Fastighetskontoret är markägare och upplåter i dagsläget marken till Idrotts- och föreningsförvaltningen. Fastighetskontorets roll är bland annat att säkerställa att det skapas förutsättningar för nya bostäder och har tilldelat markreservation till Skanska och Stena Fastigheter.

Idrotts- och föreningsförvaltningen (IoFF) har som uppdrag att stödja föreningslivet i Göteborg. IoFF ansvarar för drift och underhåll av de ytor som inte arrenderas av föreningslivet. IoFF bygger och driver också idrottsanläggningar både för allmänhet och föreningsliv. Idrotts- och föreningsnämnden föreslår investeringar i nya anläggningar som kommunfullmäktige därefter fattar beslut om.
Stadsdelsförvaltningen, SDF Västra Göteborg, har som uppdrag att värna medborgarnas intresse och deltar i dialogprocessen utifrån ett medborgarperspektiv.

Skanska och Stena Fastigheter har tilldelats markreservation med syfte att utveckla en socialt hållbar bebyggelse, vilket bland annat innebär att bygga bostäder, skapa levande kvarter med gemenskap och möjlighet till samexistens med idrott- och föreningsliv.

Om planbesked ges så är det Stadsbyggnadskontoret som bedriver planarbetet i samverkan med relevanta parter.
Vad händer nu?
Vi är i ett tidigt skede. Under 2018-2019 har vi tagit fram en idéskiss, ett förslag på en plan för platsen och vilket innehåll den kan ha. I detta arbete har berörda bjudits in att delta i dialogträffar, workshops och intervjuer för att ge Göteborgs Stad och byggaktörerna en samlad bild av olika perspektiv, fånga in synpunkter, idéer och önskemål. Dialogen har letts av en oberoende processledare.

En skissande arkitekt har haft i uppdrag att tolka och omhänderta det som kommit ut av dialogprocessen i en idéskiss för Välen Park. Idéskissen har lämnats till stadsbyggnadskontoret i form av en planansökan och vi väntar nu på beslut om planbesked från byggnadsnämnden.
Hur ser processen ut för projektet?
Projektet har precis avslutat det inledande idéskedet och avvaktar nu byggnadsnämndens beslut om planbesked. Vid positivt planbesked meddelas också tidpunkt för planstart. Nästa steg i projektet startar i samband med planstart. Då blir fokus att vidareutveckla och förfina den idéskiss som presenterats i planansökan och öka detaljeringsgraden så att skissen går att förverkliga. En rad utredningar behöver då göras och en ny dialogprocess startar.

Dialog kommer att genomsyra utvecklingen av området i alla projektets skeden.
När börjar ni utveckla området?
Projektet befinner sig just nu i ett inledande skede och det återstår en del processer och politiska beslut innan något konkret kan ske. Generellt sett tar det cirka 5-7 år från och med att man får en markreservation eller markanvisning till själva området kan börja bebyggas.

När besked om planbesked fattas anges också datum för planstart. När detaljplaneprocessen sedan startar brukar det generellt ta cirka 2 år till dess att detaljplanen är utvecklad. Ett beslut om detaljplanen följer och därefter pågår en projektering på cirka 2 år innan de första förberedande markarbetena startar
Vad kan jag som medborgare och/eller aktiv i föreningslivet i området påverka?
Tillsammans med Göteborgs Stad, Skanska och Stena fastigheter går det att påverka hur området vid Välen park kan utformas och disponeras och även hur idrott- och föreningsliv kan kombinera på platsen.

Att utveckla ett område är en resa, där alla parter inte alltid tycker lika. Vår ambition är att alla ska känna att processen är inkluderande och öppen. Dialog kommer att genomsyra utvecklingen av området även i alla projektets skeden.
När får vi medborgare och aktiva i föreningslivet vara med och påverka?
Processen som Göteborgs Stad, Skanska och Stena fastigheter arbetar med går att påverka i olika skeden. Den tidiga dialogen 2018-2019 har gett en bred och god bas av idéer, synpunkter och viktiga frågeställningar att ta med i kommande faser. Dialogaktiviteter kommer att fortsätta under hela projektet och bygga på det som redan inkommit under planskedet, genom dialogarbeten och stadens samråd.
Vad händer med föreningslivet som finns på platsen idag?
Det är för tidigt att säga. Området kommer även i framtiden att innehålla idrotts- och föreningsverksamhet. Vilka idrottsytor och föreningar som kommer att kunna erbjudas plats vet vi ännu inte. Dock kommer alla ytor att beröras av projektet.

Vi värnar om det positiva som redan finns i området och vill samtidigt bidra till en utveckling. I dialogarbetet kommer föreningslivets perspektiv att vara viktigt. Dialogarbetet leds av en oberoende processledare.

Skanska och Stena Fastigheter tittar på Vallastaden i Linköping där man gjort samma resa – att tillföra bostäder till en plats med ett befintlig och aktivt föreningsliv. Vi kommer att dra lärdom av det arbete som skett där och i andra stadsdelar med liknande förutsättningar.
Vad händer om vår förening inte kan vara kvar på platsen?
Den idéskiss vi lämnat in i planansökan för platsen föreslår att området även i framtiden ska innehålla idrotts- och föreningsverksamhet. Exakt hur ytorna inne/ute till slut kommer disponeras och fördelas går inte att svara på i ett så här tidigt skede, även om vi har tagit fram en idéskiss. Dock kommer alla ytor i Välens idrottsområde att beröras av projektet.

Vi värnar om det positiva som finns i området idag och vill samtidigt bidra till en utveckling. Föreningslivets perspektiv är viktigt och dialogen hittills har varit mycket konstruktiv och tongivande i idéskissen som tagits fram. Så vill vi fortsätta arbeta.
Vad händer om vår förening inte vill/kan vara kvar på platsen?
Utgångspunkten är att föreningarna på platsen idag ska ges möjlighet att vara kvar i Välen Park men i nya lokaler och omgivningar, vilket skapar nya förutsättningar. I det fall en förening inte vill eller kan vara kvar kommer idrott- och föreningsförvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningen att försöka hitta lösningar för att i största möjliga mån tillgodose den enskilda föreningen.

Idrott- och föreningsförvaltningen har som uppdrag att stödja föreningslivet, det innebär bland annat att vara tillgänglig för frågor, fungera som konsultativt stöd och förmedla lokaler.

Ambitionen är att hålla en löpande dialog med föreningslivet på platsen under projektets gång. Varje förening vid Välen har idag ettåriga markarrenden med idrotts- och föreningsförvaltningen som reglerar dagens förutsättningar. I detta ingår exempelvis vad som gäller om någon av avtalsparterna vill säga upp avtalet.
Får vi någon ersättning för investeringarna vi gjort i våra lokaler?
Generellt utgår ingen ekonomisk ersättning för klubbstugor. Kommunen upplåter mark genom ett så kallat lägenhetsarrende, som innebär att ingen ersättning utgår till berörd klubbstugsägare, om avtalet sägs upp enligt avtalet.

Det finns möjlighet att söka kommunalt anläggningsstöd eller kommunal borgen för att exempelvis flytta stugan, renovera eller bygga om. Utöver det finns möjlighet för godkända föreningar att söka lokalbidrag.

Mer information om bidrag och stöd som föreningar kan söka hittar du på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se under Kultur och fritid / Bidrag, stipendier, föreningar / Bidrag, stöd till föreningar. [länk: http://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/bidrag--stipendier--foreningar/bidrag-stod-till-foreningar/ansok-bidrag-foreningar/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSyMnU30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigC7LicP/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ ]
I föreningens arrendeavtal står att vi ska återställa marken, vad innebär det?
Normalt sett innebär det att ta bort byggnaden och återställa marken (t ex sanera om detta bedöms nödvändigt). Det beror dock på vad som ska ske på platsen senare om återställning måste ske.
Har du som ansvarig inom föreningslivet frågor om detta går det bra att kontakta Idrott- och föreningsförvaltningen (telefon 031-368 20 00, mail idrottoforening@ioff.goteborg.se)
Vilka åtgärder kommer att göras på platsen på kort sikt?
Hösten 2017 presenterade Idrotts- och föreningsförvaltningen en åtgärdsplan för Välen idrottsområde. Flera av åtgärderna har genomförts under 2017 och 2018. Exempel på åtgärder är röjning längs Reningsverksvägen, bevakning av parkering och förbättrad sophantering och upprustning av planer. Den mark som föreningar arrenderar ingår inte i IoFF:s åtgärdsplan.
Vad händer under byggtiden och hur kommer det påverka oss i föreningslivet och närboende?
Det återstår flera processer och politiska beslut innan en konkret åtgärd för utvecklingen av Välen park kan ske. Generellt sett tar det cirka 5-7 år från och med att man får en markreservation eller markanvisning till själva området kan börja bebyggas. När spaden väl har satts i marken tar det ytterligare ca 2 år innan området är utbyggt.
Det kommer att finnas en utbyggnadsordning som vi kommer att kommunicera ut i god tid och vi kommer att utreda bästa möjliga lösning för att minimera störningar under byggtiden. Göteborgs stad och byggaktörerna har som ambition att föreningslivets verksamhet inte ska behöva avbrytas pga byggnation.
Hur kommer det fungera i framtiden på Välen med idrottslokaler och aktivitetsytor?
Det vet vi inte i detta tidiga skede men i idéskissen för framtidens Välen Park föreslås en gemensam kommunal föreningsbyggnad med dels ytor för enskilda föreningar att hyra och dels gemensamma ytor som samnyttjas av föreningsliv, allmänhet, mfl.

I dialogprocessen 2018-2019 har initiala samtal om samnyttjande förts med föreningslivet på platsen idag. Dessa samtal blir viktiga att fortsätta med i nästa steg för att mer i detalj utveckla föreningsbyggnadens innehåll, funktioner och förutsättningar baserat på behov, önskemål och genomförandeperspektiv.
Kommer Skanska och Stena Fastigheter att bygga nya föreningslokaler?
Skanskas och Stena Fastigheters roll är att tillföra bostäder till platsen. I bottenvåningarna av bostadshusen planeras för en del verksamhetslokaler. Vilka verksamheter som ska inrymmas i dessa är för tidigt att säga.
Finns ekonomiskt stöd för föreningar att få i samband med byte av lokal?
Det finns möjlighet att söka anläggningsstöd och kommunal borgen för att finansiera flytt av föreningsstuga, nybyggnation med mera. Mer information hittar du på Göteborgs stads hemsida www.goteborg.se under Kultur och fritid / Bidrag, stipendier, föreningar / Bidrag, stöd till föreningar. [länk: http://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/bidrag--stipendier--foreningar/bidrag-stod-till-foreningar/ansok-bidrag-foreningar/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSyMnU30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigC7LicP/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ ]
Varför kopplas byggaktörer in i ett så tidigt skede?
Markreservation är ett arbetssätt som Göteborgs Stad använder för att samverka med byggaktörer i ett tidigt skede. Alla markreservationer beslutas av fastighetsnämnden.

I utvecklingen av Välen park jobbar vi extra mycket med socialt hållbar bebyggelse. Detta innebär att vi inkluderar de aktiva parter som finns idag i området genom dialog och samverkan. För att kunna göra detta på ett bra sätt behöver byggaktörerna komma in i ett tidigt skede då det är de som i slutändan ska bygga projektet.
Hur får kringliggande verksamheter, grannar och kringboende information? Hur involveras de?
För oss är det viktigt med en inkluderande process. På samma sätt som föreningslivet kontaktats har även grannar, kringboende och verksamheter i området blivit inbjudna. I ett första skede genom ett informationsbrev till närboende och närliggande verksamheter med hänvisning till projektets hemsida www.valenpark.se för löpande information. Vidare har dessa givits möjlighet att delta i de dialogträffar som hållits 2018-2019. Dialogen kommer fortsätta med en bredd av intressenter genom hela projektet.
Har Skanska och Stena Fastigheter avsatt resurser för att tillgodose föreningslivets lokalbehov?
Skanskas och Stena Fastigheter har inte avsatt resurser för föreningslokaler. Deras roll är att tillföra bostäder och bidra till att utveckla platsen till ett attraktivt och levande kvarter där boende och föreningsliv kan samexistera.