VÄLEN PARK

Bakgrund

Göteborgs stad har fattat beslut om att undersöka möjligheten att utveckla området Välen Park med bostäder och idrott i samexistens. Skanska och Stena Fastigheter erhöll den 27 november 2017 markreservation avseende bostäder vid Välen Park med socialt hållbar bebyggelse.

Fastighetskontoret har velat ta ett speciellt grepp kring platsen och satsa på en socialt hållbar bebyggelse samt dialog och samverkan med idrotts- och föreningslivet. För att kunna göra detta på ett bra sätt behöver byggaktörerna komma in i ett tidigt skede då det är de som i slutändan ska bygga projektet.

Under 2018 genomförs en dialogprocess med bred förankring med syftet att lämna in en ansökan till byggnadsnämnden om planbesked för platsen.

Utveckling

Skanskas och Stena Fastigheters ambition är att åstadkomma en socialt hållbar bebyggelse, bland annat genom att blanda hyresrätter och bostadsrätter och skapa levande kvarter med bostäder för olika målgrupper. Välen Park ska utvecklas till ett attraktivt och levande kvarter med bostäder och idrott i samexistens. Detta ska ske i dialog, något som Skanska och Stena Fastigheter gör i alla sina stadsutvecklingsprojekt.

I utvecklingen av Välen vill Skanska och Stena Fastigheter tillföra olika upplåtelseformer och boendeformer där människor med olika livssituationer och behov kan välja det som passar dem bäst. Vi vill skapa levande markplan där boende, näringsidkare och besökare rör sig och träffas. Gårdsmiljöerna och husens bottenvåningar ska utformas så att de stimulerar till möten och trivsel.

Utöver de långsiktiga sociala ambitionerna i kvarteret kommer vi också att låta projektet bli en språngbräda för unga människors framtidstro, motivation och ett första kliv in på arbetsmarknaden.

Vi kommer att arbeta med en Grön Plan där hållbart byggande, ekosystemtjänster, program för hållbart resande och hållbar resursanvändning ingår. Utvecklingen av Välen Park sker med tillämpad forskning som lyfter in normkritiska frågeställningar i dialogprocesserna och utvecklingen av området.
Läs mer [länk forskning: https://visualarena.lindholmen.se/normkreativ-viz]

Området

Det aktuella området för markreservation ligger utmed Näsetvägen och Reningsverksgatan ca 1 km från Frölunda torg. Områdets exakta gränser är inte definierade i dagsläget utan detta är något som dialogprocessen får utvisa.