AKTUELLT

Planbesked för Välenområdet

Visualisering av Välen Park

Efter lång väntan hanterades den 17 mars 2020 vårt ärende ”Ansökan om planbesked för Välenområdet” i Göteborgs Stads Byggnadsnämnd.

Beslutet var positivt vilket innebär att vi kommer ett steg vidare i processen.  I beslutet anges planstart 2022, det betyder att detaljplaneprocessen kan startas 2022. Detaljplaneprocessen är den fas där idén utreds och prövas mer i detalj det vill säga om och hur det är genomförbart att utveckla Välen. Det är fortfarande en lång resa till målet och många frågor som behöver analyseras och ges svar. Men detta är ett viktigt steg på vägen för att skapa ett nytt Välenområde tillsammans.

Byggnadsnämndens handlingar finns att tillgå på Göteborgs stads hemsida, länk.

Nu är planansökan inlämnad!

Efter 22 föreningsintervjuer, 3 kreativa workshops och en sista dialogträff har vi tolkat och sammanställt arbetet i en planansökan som skickats till Stadsbyggnadskontoret för beslut i byggnadsnämnden under hösten. Det har varit en omfattande process att förstå platsens förutsättningar och samtidigt lägga pusslet med inkomna idéer, synpunkter och önskemål för framtidens Välen Park. Vi vill tacka er alla som medverkat och bidragit med värdefulla inspel till arbetet. Särskilt tack alla föreningsrepresentanter liksom till Preera som fungerat som oberoende dialogledare och RStudio som tolkat samtalen och omvandlat dem till idéskiss och visionsbilder. Nu håller vi tummarna för ett positivt planbesked så att vi tillsammans kan fortsatta arbetet med ett levande, inkluderande framtida Välen Park

.

Förhandsvisning planansökan 11 april 2018

Tack alla ni som kom på dialogträffen inför inlämnandet av planansökan Välen Park! Syftet med träffen var att visa hur vi knådat den förra skissen och ge en förhandsvisning av hur planansökan ser ut. De skissförändringar som skett sedan sist var framför allt:

  • en mer uppbruten kvartersform för att det inte ska bli en barriär eller ett tvådelat område.
  • varierad höjd på bostäderna och tillägg av två punkthus i norr som bättre möter bebyggelsen i norr och erbjuder en annan utblick
  • möjligheten till en mindre skola i byggnaden som skulle ge området mer aktivitet dagtid och göra så att lokaler och i viss mån parkering kan användas både dag, kvällar o helger vilket gynnar ekonomin.
  • justering av p-husets placering och utformning som möjliggör funktioner för idrotten.

Under kvällen presenterades planansökans tre delar; Platsen idag, Processen för idéskissen och Idéskiss Välen Park. Representanter från kommunen och byggaktörerna var på plats tillsammans med skissande arkitekt som står bakom illustrationer och visionsbilder.

 

Vi tackar för de synpunkter, tankar, idéer som vi fick in från er deltagare under kvällen och tar det med oss i slutspurten inför inlämnandet av planansökan.