AKTUELLT

Välen Park på finalplats för hållbarhetspris

Ett verkligt glädjande besked: Välen Park är ett av fyra projekt som gått till final i tävlingen om Det Hållbara Framtidspriset som belönar årets bästa idé för ett hållbart samhälle.

Gröna Städer, Dagens Opinion och ÅF står bakom priset som instiftats för att lyfta den aktör som under det senaste året levererat den bästa genomförbara idén för ett hållbart samhälle. Bidragen bedöms utifrån aspekterna genomförbarhet, skalbarhet, idéhöjd, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Såväl offentliga som privata aktörer kan medverka.

Välen Park nomineras för det nyskapande bostadskonceptet Inkluderande Kvarter samt medskapandeprocessen som drivs av Skanska, Stena Fastigheter och staden för att värna och stärka föreningslivet på platsen.

I juryn sitter Gröna Städers Hållbarhetskommission och Rolf van den Brink från Dagens Opinion. Priset delas ut på Gröna Städers scen under Almedalsveckan den 3 juli.

Läs mer om priset på dagens opinion.

Förhandsvisning planansökan 11 april 2018

Tack alla ni som kom på dialogträffen inför inlämnandet av planansökan Välen Park! Syftet med träffen var att visa hur vi knådat den förra skissen och ge en förhandsvisning av hur planansökan ser ut. De skissförändringar som skett sedan sist var framför allt:

  • en mer uppbruten kvartersform för att det inte ska bli en barriär eller ett tvådelat område.
  • varierad höjd på bostäderna och tillägg av två punkthus i norr som bättre möter bebyggelsen i norr och erbjuder en annan utblick
  • möjligheten till en mindre skola i byggnaden som skulle ge området mer aktivitet dagtid och göra så att lokaler och i viss mån parkering kan användas både dag, kvällar o helger vilket gynnar ekonomin.
  • justering av p-husets placering och utformning som möjliggör funktioner för idrotten.

Under kvällen presenterades planansökans tre delar; Platsen idag, Processen för idéskissen och Idéskiss Välen Park. Representanter från kommunen och byggaktörerna var på plats tillsammans med skissande arkitekt som står bakom illustrationer och visionsbilder.

 

Vi tackar för de synpunkter, tankar, idéer som vi fick in från er deltagare under kvällen och tar det med oss i slutspurten inför inlämnandet av planansökan.

Individuella föreningssamtal genomförda

Under november-december 2018 har vi träffat föreningarna i Välen för enskilda samtal. De workshops och dialogträffar vi haft under hösten har varit av kreativ art medan dessa tillfällen ger möjlighet till en mer föreningsspecifik inriktning. Samtalen har framför allt handlat om föreningarnas enskilda behov och förutsättningar. Med dessa samtal vill vi i projektgruppen säkerställa att vi får med oss rätt saker i behovsbeskrivningen. Vidare har vi i mötena kunnat utvärdera dialogprocessen fram tills nu som underlag för framtida planering.

Vi tackar för er tid och det engagemang ni visar.

Del 3 i workshopserien

En regnig kväll i början av oktober samlades representanter från föreningar och verksamheter, närboende och projektrepresentanter återigen på Teknikhuset i Järnbrott för den tredje och sista delen i höstens workshopserie.

Workshopen inleddes med att deltagarna fick tycka till om det skissförslag som arkitekten uppdaterat med hjälp av deltagarnas tidigare input.

Efter att Carola Helltén från Idrotts- och föreningsförvaltningen presenterat förvaltningens tankar och ambitioner för framtidens Välen fick deltagarna samtala i mindre grupper kring samnyttjande av lokaler och ytor. Frågorna handlade bland annat om vilka funktioner som lämpar sig att samnyttja och inte, samt vad som krävs för att samnyttjande ska fungera – såväl föreningar emellan som med kringboende och besökare.

Nästa steg i processen inför planansökan är uppföljande samtal med respektive förening. Samtalen syftar dels till att följa upp frågor och informera om vad som händer nu, men också till att ytterligare förstå behoven inför planeringen av kommunala föreningslokaler.

Dialog kring innehåll och utformning

Vid det andra dialogtillfället i höstens workshopserie träffades representanter från föreningar och verksamheter, närboende och projektrepresentanter på Teknikhuset vid Radiovägen i syfte att tillsammans lägga grunden till utformningen av framtidens Välen.

Kvällen inleddes med att ett antal kärnvärden för framtidens Välen presenterades som ett resultat av den första workshopen. Kärnvärdena kommer fungera som ledstjärnor genom hela processen och ger arkitekten en inriktning för utformningen av området.

Därefter presenterade arkitekten en skiss på hur området skulle kunna utformas i framtiden där föreningslivets ytor syntes i förgrunden och bostäderna låg placerade bakom. Deltagarna fick sedan i mindre grupper samtala kring skissen utifrån frågeställningarna:

  • ”Vad tilltalar oss?”
  • ”Vilka frågor väcks?”
  • ”Finns det något i skissen vi skulle vilja omforma för att den ännu bättre ska överensstämma med våra kärnvärden?”

 

Under workshopen informerades också om förutsättningar för en eventuell utveckling och om den övergripande processen.

Med hjälp av resultatet från workshopen kommer arkitekten att ta fram en uppdaterad och något mer detaljerad skiss som redovisas vid den tredje workshopen i början av oktober.

En första workshop

Onsdagen 22 aug hölls en workshop på Frölunda Kulturhus med syftet att gemensamt måla upp en bild av framtidens Välen. Ett 30-tal föreningsrepresentanter, närboende, verksamma inom området och projektrepresentanter samtalade i mindre grupper kring hur det ska kännas att bo och vistas på Välen i framtiden. En av frågorna handlade om vad som känns viktigt att bevara, utveckla respektive avveckla. Grupperna fick också reflektera utifrån olika målgrupper; såsom boende, besökare, föreningsaktiva och enas kring tre värdeord/egenskaper som de ville skulle prägla framtidens Välen.

Utifrån samtalen kommer en första skiss att tas fram som blir utgångspunkt vid en kommande workshop i september.