AKTUELLT

Dialog kring innehåll och utformning

Vid det andra dialogtillfället i höstens workshopserie träffades representanter från föreningar och verksamheter, närboende och projektrepresentanter på Teknikhuset vid Radiovägen i syfte att tillsammans lägga grunden till utformningen av framtidens Välen.

Kvällen inleddes med att ett antal kärnvärden för framtidens Välen presenterades som ett resultat av den första workshopen. Kärnvärdena kommer fungera som ledstjärnor genom hela processen och ger arkitekten en inriktning för utformningen av området.

Därefter presenterade arkitekten en skiss på hur området skulle kunna utformas i framtiden där föreningslivets ytor syntes i förgrunden och bostäderna låg placerade bakom. Deltagarna fick sedan i mindre grupper samtala kring skissen utifrån frågeställningarna:

  • ”Vad tilltalar oss?”
  • ”Vilka frågor väcks?”
  • ”Finns det något i skissen vi skulle vilja omforma för att den ännu bättre ska överensstämma med våra kärnvärden?”

 

Under workshopen informerades också om förutsättningar för en eventuell utveckling och om den övergripande processen.

Med hjälp av resultatet från workshopen kommer arkitekten att ta fram en uppdaterad och något mer detaljerad skiss som redovisas vid den tredje workshopen i början av oktober.